گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه ۸ دیماه ۱۳۹۲ مورموری، ایلام

نوع گزارش درج نوع گزارش براى مدیر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان ایلام
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۲

خلاصه توضیحات

گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه 8 دیماه 1392 مورموری، ایلام

توضیحات

گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه 8 دیماه 1392  مورموری، ایلام   در ساعت 02:26 دقیقه بامداد یکشنبه 8 دیماه 1392 ، زمین لرزه اى با بزرگاى 7/4 در مقیاس MN در عمق 10 کیلومتری از سطح زمین مورموری از توابع استان ایلام را لرزاند. رومرکز این رخداد توسط مرکز لرزه نگارى موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در 16 کیلومتری شمال مورموری، 26 کیلومترى جنوب شرقی آبدانان و 32 کیلومترى جنوب پلدختر گزارش شده است. مشخصات این زمین لرزه در جدول -1 ارائه گردیده است. Local Time:  02:26 Date: 2013/12/28 Depth (Km) Magnitude Latitude N Longitude E Reference 10 8/4 86/32 66/47 USGS 10 7/4 87/32 66/47 IRSC 10 8/4 82/32 70/47 EMSC 14 7/4 98/32 59/47 IIEES جدول 1- مشخصات زمین لرزه 8 دیماه 1392 مورموری - ایلام بر گرفته از منابع گوناگون بیشینه شدت محاسبه شده توسط کارشناسان سازمان زمین شناسی تهیه شده بر پایه مدل میانگین ایران سیاهکالى مرادى و همکاران (1383) در مقیاس MSK در نقطه I0  (در پهنه رومرکزى) برابر 4 برآورد شده و به همراه لرزه خیزی منطقه در نگاره های زیر ارائه شده است.

کلید واژه ها: ایلام