گزارش رخداد زمینلرزه ۳ آذر ماه ۱۳۹۲ قصر شیرین (منطقه گیلان غرب – کرمانشاه)

نوع گزارش درج نوع گزارش براى مدیر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان کرمانشاه
تاریخ انتشار ۲۳ آذر ۱۳۹۲

خلاصه توضیحات

گزارش رخداد زمینلرزه 3 آذر ماه 1392 قصر شیرین (منطقه گیلان غرب – کرمانشاه)

توضیحات

کلید واژه ها: کرمانشاه