گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه ۲ آذر ماه ۱۳۹۲ قصر شیرین (منطقه گیلان غرب – کرمانشاه)

نوع گزارش درج نوع گزارش براى مدیر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان کرمانشاه
ناشر سازمان زمین شناسی
تاریخ انتشار ۲۳ آذر ۱۳۹۲

خلاصه توضیحات

گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه 2 آذر ماه 1392 قصر شیرین (منطقه گیلان غرب – کرمانشاه)

توضیحات

کلید واژه ها: کرمانشاه