گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۲ خورموج – بوشهر

نوع گزارش درج نوع گزارش براى مدیر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان بوشهر
تاریخ انتشار ۲۳ آذر ۱۳۹۲

خلاصه توضیحات

گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه 28 آبان ماه 1392 خورموج – بوشهر

توضیحات

کلید واژه ها: بوشهر