گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۲ (بزرگا ۵) خوسف- خراسان جنوبی

نوع گزارش درج نوع گزارش براى مدیر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان خراسان جنوبى
ناشر سازمان زمین شناسی
تاریخ انتشار ۲۳ آذر ۱۳۹۲

خلاصه توضیحات

گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه 12 مهر ماه 1392 (بزرگا 5) خوسف- خراسان جنوبی

توضیحات

کلید واژه ها: خراسان جنوبى