گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه ۱۱ تیرماه ۱۳۹۲ رویدر – هرمزگان

نوع گزارش درج نوع گزارش براى مدیر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان هرمزگان
ناشر سازمان زمین شناسی
تاریخ انتشار ۲۳ تیر ۱۳۹۲

خلاصه توضیحات

گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه 11 تیرماه 1392 رویدر – هرمزگان

توضیحات

    گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه 11 تیرماه 1392  رویدر – هرمزگان در ساعت 15:48 دقیقه سه شنبه 11 تیر ماه 1392 ، زمین لرزه اى با بزرگاى 5 در مقیاس Mn در عمق 12 کیلومتری از سطح زمین رویدر از توابع استان هرمزگان را لرزاند. رومرکز این رخداد توسط مرکز لرزه نگارى موسسه ژئوفیزیک دانشگاه در 44 کیلومتری رویدر، 66 کیلومترى بندر خمیر و 996 کیلومترى تهران گزارش شده است. مشخصات این زمین لرزه در جدول -1 ارائه گردیده است. Local Time:  15:48 Date: 2013/07/02 Depth (Km) Magnitude Latitude N Longitude E Reference 12 5 02/55 28/27 IRSC 30 5 07/55 07/27 EMSC 18 9/4 18/55 23/27 IIEES 10 5 97/54 31/27 USGS جدول 1- مشخصات زمین لرزه 11 تیر ماه 1392 رویدر - هرمزگان بر گرفته از منابع گوناگون بیشینه شدت محاسبه شده توسط کارشناسان سازمان زمین شناسى تهیه شده بر پایه مدل میانگین ایران سیاهکالى مرادى و همکاران (1383) در مقیاس MSK در نقطه I0 (در پهنه رومرکزى) برابر 5 برآورد شده و در نگاره های زیر ارائه شده است.

کلید واژه ها: هرمزگان