گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۲ خورشیدی تسوج-مرند (MN=۵.۲)، آذربایجان شرقی

نوع گزارش درج نوع گزارش براى مدیر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان آذربایجان شرقی
تاریخ انتشار ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲

خلاصه توضیحات

گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه 29 فروردین ماه 1392 خورشیدی تسوج-مرند (MN=5.2)، آذربایجان شرقی

توضیحات

گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه 29 فروردین ماه 1392 خورشیدی تسوج-مرند (MN=5.2)، آذربایجان شرقی     در ساعت 15:09 دقیقه شنبه 29 فروردین ماه 1392 ، زمین لرزه اى با بزرگاى 2/5 در مقیاس MN در عمق 8 کیلومتری از سطح زمین گستره تسوج و مرند از توابع استان آذربایجان شرقی را لرزاند. رومرکز این رخداد توسط مرکز لرزه نگارى موسسه ژئوفیزیک دانشگاه در 49 کیلومتری تسوج، 92 کیلومترى تبریز، 60 کیلومترى شرفخانه و 610 کیلومترى تهران گزارش شده است. مشخصات این زمین لرزه در جدول -1 ارائه گردیده است. سازوکار کانونی این زمین لرزه که توسط موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ارایه گردیده، همخوان با ساختارهاى گسلى خاورى- باخترى راستالغز- راستگرد با اندکى مولفه فشارشی تعیین شده است. از این رو و با توجه به موقعیت رومرکز، شاید بتوان گسل مسبب این زمین لرزه را پهنه گسل شمال میشو در نزدیکى محل تلاقى با گسل تسوج برشمرد.  Local Time:  15:09 Date: 2013/04/18 Depth (Km) Magnitude Latitude N Longitude E Reference 10 8/4 43/38 45/45 USGS 8 2/5 43/38 36/45 IRSC 10 8/4 44/38 47/45 EMSC 1/14 8/4 43/38 35/45 IIEES جدول 1- مشخصات زمین لرزه 29 فروردین ماه 1392 تسوج بر گرفته از منابع گوناگون بیشینه شدت محاسبه شده برای رخداد لرزه ای 29 فروردین 92 تسوج توسط کارشناسان سازمان زمین شناسى، بر پایه مدل میانگین ایران سیاهکالى مرادى و همکاران (1383) در مقیاس MSK در نقطه I0 (در پهنه رومرکزى) برابر 5 برآورد شده است .      

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى