گزارش رخداد زمین لرزه ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۱ خورشیدى زهان (MN=۵.۲) ، خراسان جنوبى

نوع گزارش درج نوع گزارش براى مدیر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان خراسان جنوبى
نویسنده محمدعلى شکرى و معصومه اسکندرى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۹۱

خلاصه توضیحات

در ساعت 05:20 دقیقه بامداد روز یکشنبه 12 شهریور ماه1391، زمین لرزه اى با بزرگاى 5/2 در مقیاس امواج محلى (MN )، بخش زهان و روستاهاى پیرامون آن از توابع شهرستان قائنات استان خراسان جنوبى را لرزاند.

توضیحات

گزارش رخداد زمین ­لرزه 12 شهریور ماه 1391 خورشیدى زهان (MN=5.2) ، خراسان جنوبى

کلید واژه ها: خراسان جنوبى