تعیین نشانه هائى از شهر باستانى پارسه و حریم درجه یک تخت جمشید

نوع گزارش روش مغناطیس سنجى
گروه ژئوفیزیک
استان بوشهر
نویسنده بابک امین پور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۸۱

خلاصه توضیحات

منطقه اکتشاف: محوطه باستانى تخت جمشید هدف: تعیین نشانه هائى از شهر باستانى پارسه و حریم درجه یک تخت جمشید سرپرست گروه: مهندس بابک امین پور

توضیحات

  منطقه اکتشاف: محوطه باستانى تخت جمشید هدف: تعیین نشانه هائى از شهر باستانى پارسه و حریم درجه یک تخت جمشید سرپرست گروه: مهندس بابک امین پور همراه گروه: مهندس فیروز جعفرى :خلاصه اقدامات این پیمایش مغناطیس سنجى در محوطه باستانى تخت جمشید به مساحت ده هکتار با دستگاه سزیم و طى چهار نوبت از بهمن 1381 تا خرداد 1382به انجام رسیده است. از محوطه هاى مورد بررسى نقشه آنومالى گرادیان عمودى مغناطیسى تهیه گردیده است (شکل 2) که در آن مى توان بقایاى آثار ساختارهاى مدفون را مشاهده نمود . از جمله آثار مدفون مى توان به ساختارهاى احتمالى حصار اشاره نمود که در محوطه شمال باخترى تختگاه آشکارسازى گردیده و همچنین یک اثر معمارى در زمینهاى کشاورزى در زیر کشتزار به طور کامل مورد شناسائى قرار گرفته است

کلید واژه ها: بوشهر