اجراى عملیات ژئوفیزیکى پیمایش مغناطیسى

نوع گزارش روش مغناطیس سنجى
گروه ژئوفیزیک
استان کرمان , کرمانشاه , همدان
نویسنده . کیمیاقلم – ع. محمدى جو آبادى – م.ر. صدیق فر
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه: اسد آباد همدان اهداف مورد نظر: اجراى عملیات ژئوفیزیکى پیمایش مغناطیسى تاریخ انجام عملیات: 11/5/62

توضیحات

نام منطقه: اسد آباد همدان اهداف مورد نظر: اجراى عملیات ژئوفیزیکى پیمایش مغناطیسى تاریخ انجام عملیات: 11/5/62 بمدت دوماه موقعیت جغرافیایى: 60 کیلومترى شهرستان همدان دوکیلومترى شمالغرى روستاى گلالى درمسیر جاده همدان – سنقر روش و دستگاه اندازه گیرى: روش مغناطیسى بوسیله دستگاه Proton precession Magnetometr و نتایج بدست آمده از عملیات: یک باند منیتیت دار درمنطقه اکتشافى تشخیص داده شده است که در داخل آن دومحدوده آنومالى با امتداد تقریبى شرقى- غربى وجود دارد . تهیه کنندگان: ج. کیمیاقلم – ع. محمدى جو آبادى – م.ر. صدیق فر

کلید واژه ها: کرمان کرمانشاه همدان