نام منطقه: کوه سرخ کاشمر اهداف مورد نظر: مطالعات ژئوفیزیکى زمین شناسى ومنشإ کانسار آنتى موآن چلپو تاریخ انجام عملیات: ۱/۳/۶۸

گروه ژئوفیزیک
استان خراسان رضوى
نویسنده یوسفى و کیمیا قلم
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۸

خلاصه توضیحات

نام منطقه: کوه سرخ کاشمر اهداف مورد نظر: مطالعات ژئوفیزیکى زمین شناسى ومنشإ کانسار آنتى موآن چلپو تاریخ انجام عملیات: 1/3/68

توضیحات

نام منطقه: کوه سرخ کاشمر اهداف مورد نظر: مطالعات ژئوفیزیکى زمین شناسى ومنشإ کانسار آنتى موآن چلپو تاریخ انجام عملیات: 1/3/68 موقعیت جغرافیایى: 23کیلومترى شمال شرق بخش کوه سرخ از توابع کاشمر و3 کیلومترى غرب روستاى چلپو روش و دستگاه اندازه گیرى: قطبش القایى و مقاومت سنجى TS G3 نتایج بدست آمده از عملیات: یک باند بى هنجارى القاپذیرى در منطقه تشخیص داده شده است وسه شبه مقطع باآرایش دایپل – دایپل برریو بى هنجارى بدست آمده انجام شده است . تهیه کنندگان: ا. یوسفى - ج. کیمیا قلم

کلید واژه ها: خراسان رضوى