گزارش مقدماتى بررسى بالا آمدن سطح آب و ریزش سقف قنات در منطقه اسلام آباد کرج

نوع گزارش درج نوع گزارش براى مدیر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان تهران
تاریخ انتشار ۲۳ آذر ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

گزارش مقدماتى بررسى بالا آمدن سطح آب و ریزش سقف

توضیحات

گزارش مقدماتى بررسى بالا آمدن سطح آب و ریزش سقف قنات در منطقه اسلام آباد کرج 

کلید واژه ها: تهران