گزارش نهایى سنگهاى قیمتى و نیمه قیمتى استان خراسان رضوى

نوع گزارش درج نوع گزارش براى مدیر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان خراسان رضوى
نویسنده ناصر عابدیان-بهروز برنا
تاریخ انتشار ۲۳ آبان ۱۳۸۷
گزارش نهایى سنگهاى قیمتى و نیمه قیمتى استان خراسان رضوى

خلاصه توضیحات

اﻫﻤﻴﺖ گوهر ها، در ارزش افزوده محصولات فرآوری شده گوهرهاست که به آن ها اﻫﻤﻴﺖ می بخشد و این مهمّ برای کانی های ترابین ( شفّاف ) تا 700 برابر و برای انواع غیر ترابین تا 300 برابر می رسد. با توجّه به این مطلب نیاز برای پی جویی این کانی ها در سطح کشور احساس می شود. بدیهی است اشتغال زایی و میزان درآمد حاصل از صادرات آن ها را نباید از یاد برد. با توجّه به این نیاز و وجود پتانسیل های مناسب درکشور ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اقدام به طرح ریزی برای پی جویی و اکتشافات این کانی ها در سطح کشور، در قالب چند پروژه استانی نموده است.

توضیحات

  اﻫﻤﻴﺖ گوهر ها، در ارزش افزوده محصولات فرآوری شده گوهرهاست که به آن ها اﻫﻤﻴﺖ می بخشد و این مهمّ برای کانی های ترابین ( شفّاف ) تا 700 برابر و برای انواع غیر ترابین تا 300 برابر می رسد. با توجّه به این مطلب نیاز برای پی جویی این کانی ها در سطح کشور احساس می شود. بدیهی است اشتغال زایی و میزان درآمد حاصل از صادرات آن ها را نباید از یاد برد.با توجّه به این نیاز و وجود پتانسیل های مناسب درکشور ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اقدام به طرح ریزی برای پی جویی و اکتشافات این کانی ها در سطح کشور، در قالب چند پروژه استانی نموده است. جهت پتانسیل یابى سنگ هاى قیمتى و نیمه قیمتى در سطح استان خراسان رضوی اقدام به جمع آورى اطلاعات و مدارک موجود در سازمان صنایع و معادن استان و سازمان زمین شناسى شمال شرق کشور نمودیم.     به منظور تکمیل اطلاعات از گزارشات و داده هایی که سایر ارگان هاى دولتى و خصوصى نیز در این زمینه داشته‌اند بهره گرفته ایم. استان پهناور خراسان رضوی با وضعیّت زمین شناختى متنوّع خود، خاستگاه        کانى هاى با ارزش گوهرى بسیارى می باشد که اکتشاف و پی جوئی هر یک از این گوهر ها مى تواند موضوع مطالعات تفصیلى جداگانه اى باشد. جهت تهیّه این گزارش در گام نخست ، کلیّه مدارک ، نقشه ها ، داده هاى پیشین و مستندات ، دسته بندى و جهت تعیین نقاط پتانسیل دار از دیدگاه زمین شناسى و  معدنى مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر این اساس 24 نقطه امید بخش در سطح استان خراسان رضوی مشخّص گردید که در قالب 20 اولویّت طبقه بندی شد. اولویّت های مورد نظر بر اساس رتبه بندی بعضی از عوامل ، همانند نوع کانی، ترابینی ، خاستگاه تشکیل ، کمیابی ، بلور ، رنگ ، کاربرد ، دسترسی ، سابقه ثبتی و رقابتی بودن آن ها که ممکن است یک کانی را به یک گوهر و یا یک محدوده امید بخش را به یک محدوده دارای پتانسیل مناسب تبدیل کند ، ارزش گذاری شد. در مرحله دوم مناطق مستعد مورد پیمایش هاى صحرائى قرار گرفته و توان معدنى واحدّهاى زمین شناختى و ساختارى منطقه، مورد ارزیابى و سنجش قرار گرفت و متعاقب آن از 20موقعیّت مستعد و اولویّت دار نمونه بردارى به عمل آمد و هر نمونه پس از بررسى و آزمایشات اوّلیّه براى مرحله فرآورى به کارگاه هاى تراش و برش ارسال گردید. بر روى نمونه ها علاوه بر (دامله تراشى) ،       تراش هاى فانتزى و هنرى نیز انجام پذیرفته است . در نهایت پس از انجام مطالعات تکمیلی تعداد 7 محدوده با توجّه به ذخیره و ارزش کانى هاى تراش داده شده، ارزش گذارى اوّلیّه گردید لیکن براى حصول به نتایج  قطعى تر ادامه اکتشافات در این محدوده ها به صورت نیمه تفصیلى تا تفصیلى پیشنهاد مى گردد. در این گزارش پى جوئى کانى هاى قیمتى از لحاظ محیط تشکیل زمین شناسی مورد بررسی قرار گرفت و براین اساس داراى سه خاستگاه ماگمایى ، دگرگونى و رسوبى مى باشد. و محدوده هاى موجود بر این اساس تقسیم بندى و مطالعه شدند. 

کلید واژه ها: خراسان رضوى