تعیین موقعیت سنگ کف ، ضخامت آبرفت ،گسلهاى احتمالى در محل احداث و سطح آب زیرزمینى

گروه ژئوفیزیک
استان آذربایجان شرقی , اردبیل
نویسنده محمدى جو آبادى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه: نیروگاه حرارتى فارس اهداف مورد نظر: تعیین موقعیت سنگ کف ، ضخامت آبرفت ،گسلهاى احتمالى در محل احداث و سطح آب زیرزمینى

توضیحات

نام منطقه: نیروگاه حرارتى فارس اهداف مورد نظر: تعیین موقعیت سنگ کف ، ضخامت آبرفت ،گسلهاى احتمالى در محل احداث و سطح آب زیرزمینى تاریخ انجام عملیات: 1/6/64 تا 30/6/64 موقعیت جغرافیایى: 35 کیلومترى جنوب شیراز روش و دستگاه اندازه گیرى: ژئو الکتریک ، سونداژ الکتریک نتایج بدست آمده از عملیات: کمترین مقدار عمق سنگ کف حدود 50 متر بوده که به سمت شمال و جنوب شرقى عمق بیشترى نشان مى دهد. قسمت عمیق سنگ کف بوسیله دو گسل احتمالى محصور میباشد. طبقات آبرفتى با توجه به مقاومت بالاى ظاهرى یک سنگ با سیمان خوب و مقاوم تشخیص داده مى شود . با توجه به سونداژها و چاههاى موجود در منطقه عمق آب حدود 40 مترى تعیین مى گردد . تهیه کنندگان: ع. محمدى جو آبادى

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى اردبیل