گزارش مقدماتى اکتشاف اهن در کوه بابا

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان آذربایجان شرقی
نویسنده مهندس عباسى و مهندس نقى زاده
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۷

خلاصه توضیحات

مقدمه

توضیحات

مقدمه: اندیس آهن کوه‌بابا در دامنه غربى قله‌اى به همین نام در فاصله زمینى حدوداً 40 کیلومتر از قره‌آغاج هشترود واقع شده است گزارش‌هاى اکتشافى ناحیه‌اى به وجود یک اندیس آهن در این منطقه اشاره داشته‌اند که بدلیل نبود اطلاعات مستند و کافى در مورد ذخیره و عیاران آمار متنوع و گاهاً ضدونقیضى عنوان شده بود. با توجه به اهمیت موضوع اکتشافات آهن در منطقه و پى‌گیرى‌هاى مکرر مسئولین، اکیپ اکتشافى مرکز تبریز مأموریت یافت که مطالعات کاملترى در مورد کمیت و کیفیت  این اندیس بدست آورد. زمین‌شناسى عمومى منطقه از نظر زمین‌شناسى سازندهاى تشکیل دهنده محدوده بطور کامل به دوره زمانى بعد از اولیگوسن مربوط مى‌شوند. قدیمى‌ترین واحد شناخته شده در محدوده عبارت است از واحدهاى تخریبى از نوع کنگلومرا و ماسه سنگ برنگ عمومى متمایل به قرمز مى‌باشند که به دوره اولیگوسن نسبت داده شده‌اند. واحدهاى مارنى و ماسه سنگى مربوط به سازند قم با آثار فسیل شاخص مهمترین واحدهاى رسوبى منطقه هستند که در سمت غربى محدوده رخنمونهاى زیادى را از خود به نمایش گذاشته‌اند. سنگهاى آتش‌فشانى متوسسط تا بازیک مهمترین واحد سنگى محدوده مورد مطالعه هستند که بیش از هر واحد سنگى دیگر رخنمونهاى  سنگى منطقه را بخود اختصاص داده‌اند. افزون بر آن فعالیت آتش‌فشانى اسیدى جوان به سن‌ پلیوسن دیگر واحد مهم آذرین منطقه  بشمار مى‌رود. تأثیر محلولهاى هیدروتر مالى بر سنگهاى آتش‌فشانى منطقه باعث ایجاد دگرسانى‌هاى وسیع در این سنگها شده بطوریکه تشکیل بخش‌هاى ارژیلى از بارزترین پیامدهاى این دگرسانى مى‌باشد. موقعیت جغرافیایى و راههاى دسترسى به محدوده اندیس آهن کو‌ه‌بابا در فاصله حدوداً 40 کیلومترى شهرستان قره‌آغاج و در دامنه جنوبى قله‌اى به همین نام و به مختصات جغرافیایى 36-52-06 عرض شمالى و 47-01-15 طول شرقى واقع گردیده است جهت دسترسى به این محدوده پس از طى حدوداً 32 کیلومتر به روستاى على‌کندى رسیده و از این روستا پس از طى حدوداً یک‌ونیم ساعت پیاده‌روى یه این محدوده مى‌رسیم. همچنین مسیر شماره 2 با طى 37 کیلومتر به روستاى گل و سپس سه کیلومتر جاده اتومبیل روى فصلى و یک ساعت راه پیاده به اندیس مورد نظر مى‌رساند از نظر جغرافیایى به دلیل واقع شدن اندیس در یک مسیر کوهستانى و مرتفع به ارتفاع حدوداً 2700 متر آب و هواى کوهستانى و زمستانهاى سرد و برفى حاکم مى‌باشد بنابراین امکان فعالیت معدنى در این منطقه نسبتاً محدود است. زمین‌شناسى اقتصادى همانگونه که پیشتر ذکر گردد اندیس آهن کوه‌بابا مهمترین اندیس فلزى شناخته شده در این منطقه مى‌باشد. مطالعه و پى‌جویى گروه اکتشافى اعزامى از طرف سازمان زمین‌شناسى تبریز در این مأموریت منجر به اکتشاف سه اندیس آهن دیگر  در این منطقه گردید. افزون بر اندیس‌هاى آهن یاد شده چندین اندیس مس نیز در این منطقه شناسایى و نمونه‌بردارى گردید. همچنین چند اندیس مرتبط با کانى‌سازى محتمل طلا و فلزات با ارزش دیگر شناسایى و نمونه‌بردارى گردید که گزارش آن پس از اخذ  نتایج آزمایشگاهى اندیسهاى آهن قابل ارائه خواهد بود. 1- اندیس شماره 1 این اندیس که در مأموریت اخیر شناسایى گردید در موقعیت غربى قله کوه‌بابا واقع شده و داراى مختصات جغرافیایى ذیل مى‌باشد. 36 -51- 44.3   N 47 – 01 – 57   E عیار آهن کل بصورت اکسید بر طبق گزارش آزمایشگاه شیمى مرکز تبریز (بروش شیمى‌تر) براى یک نمونه از این اندیس برابر 88.3 درصد مى‌باشد. 2- اندیس شماره 2 این اندیس در واقع همان اندیس اصلى محسوب مى‌شود و داراى مختصات ذیل است 36 – 52 – 06   N 47 – 01 – 15   E میزان عیار متوسط آهن کل براى اندیس که از یازده نمونه گرفته شده بدست آمده است عبارت از 36/95% مى‌باشد. اندیس شماره 3 این اندیس در موقعیت جنوب‌غربى کوه‌بابا واقع گردید و مختصات آن عبارت است از 36 – 51 – 38.2    N 47 – 01 – 30.4    E عیار کل آهن از نمونه گرفته شده براى این اندیس 7/96% مى‌باشد. اندیس شماره 4 این اندیس نیز که مانند اندیس‌هاى شماره 3 و 1 در ماموریت اخیر مورد کشف و شناسایى قرار گرفت یک اندیس مهم محسوب مى‌شود که عمدتاً از مگنتیت درشت بلور تشکیل شده است موقعیت این اندیس نسبت به کوه‌بابا در غرب آن است و مختصات جغرافیایى آن  عبارت است از 36 – 52 – 24.5   N 47 – 02 – 47-8   E میانگین عیار آهن کل مطابق با گزارش آزمایشگاه شیمى براى این اندیس حدود 97% مى‌باشد. تهیه نقشه زمین‌شناسى معدنى محدوده کوه‌بابا جهت نمایان شدن بهتر وضعیت زمین‌شناسى محدوده کوه‌بابا در محدوده‌اى بالغ بر 60 کیلومتر مربع نقشه زمین‌شناسى- معدنى تهیه گردید. موقعیت و ارتباط اندیس‌هاى معدنى نسبت به هم و نسبت به سنگهاى درونگیر ارتباط کانه‌زایى و پترولوژى سنگها و همچنین تکتونیک در هدایت و کنترل محلولهاى کانه‌ساز از اهم موادى است که در تهیه این نقشه مورد توجه قرار گرفته است. لازم به توضیح مى‌داند که گزارش نهایى بعد از تکمیل مراحل آزمایشگاهى و دفترى ارائه خواهد گردید.      

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى