اکتشاف کانیهاى آهن

نوع گزارش روش مغناطیس سنجى
گروه ژئوفیزیک
استان خراسان رضوى
نویسنده س.زند کریمى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه: الله آباد وسرخ کوه کاشمر اهداف مورد نظر: اکتشاف کانیهاى آهن تاریخ انجام عملیات: 1/10/53

توضیحات

نام منطقه: الله آباد وسرخ کوه کاشمر اهداف مورد نظر: اکتشاف کانیهاى آهن تاریخ انجام عملیات: 1/10/53 لغایت 26/10/53 موقعیت جغرافیایى: چاه شیرین واقع در 6 کیلومترى الله آباد، کوه سرخ واقع در 50 کیلومترى کاشمر و رگه مانیتیت واقع در جنوب الله آباد روش و دستگاه اندازه گیرى: مغناطیس سنجى نتایج بدست آمده از عملیات: در منطقه چاه شیرین 6 زون آنومالى شناسایى گردید. همچنین بر روى برونزد جنوب الله آباد نیز عملیات مغناطیس سنجى نشان دهنده گسترش عمقى و عمودى زیاد این رگه بوده است. تهیه کنندگان: س.زند کریمى

کلید واژه ها: خراسان رضوى