بررسى کانى ساز ى آهن.

نوع گزارش روش مغناطیس سنجى
گروه ژئوفیزیک
استان بوشهر , زنجان
نویسنده ج.کیمیا
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه: سرخه دیزج زنجان. اهداف مورد نظر: بررسى کانى ساز ى آهن. تاریخ انجام عملیات: 7/2/53 تا 11/2/53

توضیحات

نام منطقه: سرخه دیزج زنجان. اهداف مورد نظر: بررسى کانى ساز ى آهن. تاریخ انجام عملیات: 7/2/53 تا 11/2/53 موقعیت جغرافیایى: 32 کیلومترى شهرستان زنجان روش و دستگاه اندازه گیرى: منیتومترى با دستگاه فلاکس گیت نوع MF-1 نتایج بدست آمده از عملیات: در منطقه حدود هشتصد قرائت انجام شد ومجموعا چهارمحدوه بالغ بر 36000متر مربع بعنوان آنومالى تعیین گردید وهمچنین پیشنهاد گردید که در منطقه حفارى صورت پذیرد تهیه کنندگان: ج.کیمیا

کلید واژه ها: بوشهر زنجان