پیمایش مغناطیسى معدن پنبه نسوز

گروه ژئوفیزیک
استان خراسان جنوبى
نویسنده یوسفى - ج- کیمیا قلم
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه: نهبندان اهداف مورد نظر: پیمایش مغناطیسى معدن پنبه نسوز تاریخ انجام عملیات: مارس 1984

توضیحات

نام منطقه: نهبندان اهداف مورد نظر: پیمایش مغناطیسى معدن پنبه نسوز تاریخ انجام عملیات: مارس 1984 موقعیت جغرافیایى: 40 کیلومترى شرق نهبندان روش و دستگاه اندازه گیرى: مغناطیس سنجى با دستگاه MP2 نتایج بدست آمده از عملیات: از طریق اندازه گیرى هاى آزماییشگاهى سه گروه سنگ با نفوذپذیرى مغناطیسى مختلف شناخته شد که سنگ مادر پنبه نسوز را مى توان به سنگ هاى با شدت مغناطیسى متوسط بین 46000تا 46500 با دامنه وسیع نسبت داد. تهیه کنندگان: ا.یوسفى - ج- کیمیا قلم

کلید واژه ها: خراسان جنوبى