تعیین عمق سنگ بسترـ تعیین اثر خوردگى تا عمق ۳متری۰

گروه ژئوفیزیک
استان هرمزگان
نویسنده ه.نیکلاس ـ م.ه.ایرانمنش
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۷۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه: روستاى قاچین سفلى اهداف مورد نظر: تعیین عمق سنگ بسترـ تعیین اثر خوردگى تا عمق 3متری0

توضیحات

نام منطقه: روستاى قاچین سفلى اهداف مورد نظر: تعیین عمق سنگ بسترـ تعیین اثر خوردگى تا عمق 3متری0 تاریخ انجام عملیات: دسامبر 1974 موقعیت جغرافیایى: 35 کیلومترى غرب بندر عباس روش و دستگاه اندازه گیرى: ژئو الکتریک با استفاده از آرایش شلومبرژه نتایج بدست آمده از عملیات: مطالعه کنتور هاى حاصل از این اندازه گیریها نشان مى دهد که مناطقى با مقاومت ویژه کمتر از 25 ا هم مترنقطه شروع مناسبى براى جلوگیرى از خوردگى میباشد. تهیه کنندگان: ه.نیکلاس ـ م.ه.ایرانمنش

کلید واژه ها: هرمزگان