بررسى چگونگى گسترش گرانیت کوه ایرکان و چشمه شترى

گروه ژئوفیزیک
استان زنجان
نویسنده کیمیا قلم ع. محمد آبادى م. صدیق فر
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه: منطقه عروسان در استان زنجان اهداف مورد نظر: بررسى چگونگى گسترش گرانیت کوه ایرکان و چشمه شترى

توضیحات

نام منطقه: منطقه عروسان در استان زنجان اهداف مورد نظر: بررسى چگونگى گسترش گرانیت کوه ایرکان و چشمه شترى تاریخ انجام عملیات: 1/11/1362 تا 2/11/1362 و 29/11/1362 تا 28/12/1362 در دو مرحله موقعیت جغرافیایى: منطقه عروسان کوه ایرکان در شمال شرقى زنجان روش و دستگاه اندازه گیرى: مقاومت ویژه با استفاده از دستگاه Sercel نتایج بدست آمده از عملیات: عمق سنگ کف در منطقه بین 60-50 متر تعیین گردید و امتداد گسلهاى موجود در گرانیت کوه ایرکان مشخص شد و در ضمن ارتباطى هم بین گرانیت کوه ایرکان و چشمه شترى مشاهده نشد تهیه کنندگان: ج. کیمیا قلم ع. محمد آبادى م. صدیق فر

کلید واژه ها: زنجان