بررسى سفره هاى آبدار،

گروه ژئوفیزیک
استان زنجان , کرمان
نویسنده کیمیا قلم
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۴

خلاصه توضیحات

پى گیرى آنومالیهاى مغناطیسى مشاهده شده در اندازه گیریهاى هوایى خاک

توضیحات

نام منطقه: محوطه کارخانه ذوب سرب وروى زنجان اهداف مورد نظر: بررسى سفره هاى آبدار، بررسى سنگ کف، بررسى قدرت خورندگى خاک و ارائه خصوصیت زمین شناسى منطقه تاریخ انجام عملیات: 20 شهریور 1362 بمدت دو ماه موقعیت جغرافیایى: 14 کیلومترى شرق زنجان در اراضى دهستان دیزج آباد روش و دستگاه اندازه گیرى: سونداژ زنى الکتریکى نتایج بدست آمده از عملیات: یک سفره آب زیر زمینى در دشت شرقى زنجان که محوطه کارخانه را نیز شامل مى شود قرار دارد. سنگ کف هادى در زیر رسوبات منطقه شناسایى شده و اما در قسمت شمالى محوطه سنگ کف از جنس گرانیت مى باشد. میزان خورندگى تا عمق 5/3 تا 5/1 مترى متوسط اما در ناحیه شرقى تا عمق 5/1 مترى کم برآورد شد. تهیه کنندگان: ج. کیمیا قلم

کلید واژه ها: زنجان کرمان