پى گیرى آنومالیهاى مغناطیسى مشاهده شده در اندازه گیریهاى هوایى

نوع گزارش روش مغناطیس سنجى
گروه ژئوفیزیک
استان فارس
نویسنده یوسفى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۷۰

خلاصه توضیحات

نام منطقه: مناطق دشت نوده سرسره، سنگ سفید، حسین آباد جنگل و چاه یابو واقع در چهار گوش سبزوار

توضیحات

نام منطقه: مناطق دشت نوده سرسره، سنگ سفید، حسین آباد جنگل و چاه یابو واقع در چهار گوش سبزوار اهداف مورد نظر: پى گیرى آنومالیهاى مغناطیسى مشاهده شده در اندازه گیریهاى هوایى تاریخ انجام عملیات: مهر، آبان و آذر 1370 موقعیت جغرافیایى: منطقه نوده سرسره در 30 کیلومترى شمالغرب سبزوار، منطقه سنگ سفید در 15 کیلومترى شمال سبزوار، منطقه حسین آباد جنگل در 20 کیلومترى شمال سبزوار و منطقه چاه یابو در 75 کیلومترى شرق سبزوار واقع شده اند. روش و دستگاه اندازه گیرى: مغناطیس سنجى با استفاده از دستگاه Proton Procession Magnetometer نتایج بدست آمده از عملیات: هریک از مناطق مورد بررسى آنومالیهایى وجود دارد که از نظر ویژگیهاى مغناطیسى داراى اهمیت هستند لذا پیشنهاد مطالعات تفضیلى تر شده است مخصوصا منطقه سنگ سفید که از نظر مواد فرومگنتیک داراى پتانسیل بیشترى مى باشد. تهیه کنندگان: ا. یوسفى  

کلید واژه ها: فارس