آیین نامه‌ها و فرم‌ها- سراسرى

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
اساسنامه سازمان زمین شناسی کشورسراسرى
اسناد بالادستی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسراسرى
منشور اخلاقی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در ارتباط با مردمسراسرى
طرح انتقال وظایف اکتشافات معدنی وزارت معادن و فلزات به سازمان زمین شناسی کشورسراسرى
مصوبه مجلس - درآمد اختصاصیسراسرى
قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادنسراسرى
قانون برنامه پنجساله ششم توسعهسراسرى
قانون نظام مهندس معدنسراسرى
قانون اجازه عضویت سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور در کمیسیون جهانی تهیه نقشه زمین شناسی جهان و اتحادیه بین المللی علوم زمین شناسیسراسرى
قانون معادنسراسرى
قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادنسراسرى
قانون ایمنی در معادنسراسرى
آیین نامه حفاظت و ایمنی در معادنسراسرى
مراحل ثبت معدنسراسرى
راهنمای مراحل صدور پروانه اکتشافسراسرى