چشم انداز و اهداف

تعداد بازدید:۱۶۱۶۹

چشم انداز بیست ساله سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور

فراهم نمودن زمینه ها و زیرساخت های لازم برای رشد فعالیت های دانایی محور وتوسعه پایدار کشور از طریق شناسایی محیط های زمین شناسی ،شناخت منابع وکشف ذخایر مواد معدنی وشناسایی فرآیندهای پدید آورنده وکنترل کننده مخاطرات زمین شناختی ورفتارسنجی آنها وگسترش پایگاه داده های علوم زمین

 

راهبرد بخش زمین شناسی

-     کمک به ایجاد جامعه ایمن و محیط زیست سالم

-        توسعه زیربناهای اطلاعاتی براساس رشد فعالیت های دانایی محور

-        توسعه منابع انسانی وتوانمندیهای فناوری علوم زمین

-        توسعه استانداردهای زمین شناسی در طراحی واجرای طرح های توسعه ای

-        اطلاع رسانی فعال در زمینه علوم زمین

 

 راهبرد اکتشاف مواد معدنی

-        افزایش توان رقابت کشور در بخش معدن از طریق اکتشاف ذخایر معدنی

-        گسترش ظرفیت اکتشاف مواد معدنی

-       توسعه منابع انسانی وتوانمدی های فناوری اکتشافی

-        مشارکت در توسعه ناحیه ای واشتغالزایی

 

اهداف

1- سیاست گذاری وبرنامه ریزی ملی در امور زمین شناسی واکتشاف

2- شناسایی محیط های زمین شناسی وپتانسیل های بالقوه معدنی کشور وارائه نتایج حاصل به صورت ((اطلاعات پایه وکاربردی)) برای استفاده در طرح های زیربنایی ،عمرانی ،اقتصادی واجتماعی

3- پژوهش در زمینه شناخت مناطق لرزه خیز کشور همراه با ارائه راهکارهای اجرایی مناطق توسعه شهری صنعتی با هدف کاهش وجلوگیری از خسارت های اجتماعی واقتصادی

4- پژوهش در زمینه شناخت مناطق لرزه خیزی کشور همراه با ارائه راهکارهای اجرایی مناطق توسعه شهری صنعتی با هدف کاهش وجلوگیری از خسارت های اجتماعی واقتصادی

5- پژوهش در زمینه شناخت مهندسی سواحل واکتشاف مواد طبیعی غیر زنده محیط های آبی کشور

6- اکتشاف ذخایر جدید معدنی کشور ،در فازهای گوناگون اکتشاف ناحیه ای ،پی جوئی واکتشاف عمومی تا مرحله پیش امکان سنجی با هدف فراهم نمودن زمینه ها ومزیت های لازم برای اشتغال زایی رشد وتوسعه کشور

7- گردآوری ،پردازش وبه روزرسانی داده های علوم زمین وتوسعه زیربنایی اطلاعاتی با هدف تامین نیازهای اطلاعاتی دانش پژوهان وسرمایه گذران معدنی وصنایع معدنی

8- اجرای  پروژه های مشترک پژوهشی (درون وبرون مرزی)و کمک به آموزش کاربردی مراکز آموزش عالی کشور

آخرین ویرایش۰۹ آذر ۱۳۹۸