حق طبع و نشر

تعداد بازدید:۴۵۱۴

 حق تکثير براى سایت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور محفوظ است.


- با دسترسى به سايت سازمان، شما با موارد زير موافقت کرده‌ايد. اگر با عبارات زير مخالف .هستيد، حق استفاده از صفحات اين سايت را نداريد.

- اجازه استفاده، کپى و توزيع اسناد و نمودارهاى موجود در اين سايت، منوط به رعايت هر چهار شرط زير است:

- يادداشت حق تکثير فوق در تمام نسخه ها نوشته شود.

- استفاده از اسناد و نمودارهاى موجود در اين سايت، فقط براى اهداف آموزشى و غيرتجارتى است.

- مرجع سایت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و آدرس صفحة دربردارندة مطلب در وب‌سايت سازمان در سند درج شود.

- هيچ سند يا نمودارى از اين سايت تغيير داده نمى‌شود، هيچ نمودارى از اين سايت بدون متن همراهش، کپى و توزيع نمى‌شود، آرم سازمان از تصاوير مورد استفاده حذف نمى‌شود

آخرین ویرایش۰۳ دی ۱۳۹۱