رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

حیات فرازمینی به نشانگرهای زیستی موجود در کره زمین وابسته نیست

حیات فرازمینی به نشانگرهای زیستی موجود در کره زمین وابسته نیست

نتایج پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد که قابلیت حیات در دیگر سیارات به وجود نشانگرهای زیستی‌ که حیات را در زمین ممکن کرده‌اند، وابسته نیست و باید به بررسی عناصر دیگری دراین‌باره پرداخت.