رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

یافته‎‎‎های‎‎ تازه درباره آب‎ و هوای مریخ‎

یافته‎‎‎های‎‎ تازه درباره آب‎ و هوای مریخ‎

واشنگتن‎‎ ـ بررسی‎ شهاب‎ سنگها در مریخ‎ نشان می‎ دهد این‎ سیاره‎ در مدت‎ 4 میلیـارد سـال‎ گذشته‎‎ عمدتا دردمای‎ زیر صفر قرار داشته و به‎‎‎ ندرت‎ دمای‎ آن‎ به بالاتراز صفر می‎ رسیده است