رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

شناسایی موقعیت قطب‌های اولیه مریخ در میلیاردها سال گذشته توسط یک دانشمند ایرانی

شناسایی موقعیت قطب‌های اولیه مریخ در میلیاردها سال گذشته توسط یک دانشمند ایرانی

پروفسور جعفر ارکانی حامد، استاد مرکز علوم زمین و سیاره‌شناسی کانادا با بررسی موقعیت پنج بستر برخوردی عظیم بر سطح سیاره مریخ موفق به شناسایی موقعیت قطب‌های اولیه سیاره سرخ در میلیاردها سال قبل شد. ...