رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

تشابه چرخه کربن آرکئن در ریفهای دریای سیاه

تشابه چرخه کربن آرکئن در ریفهای دریای سیاه

آرکئن اتمسفر و اقیانوسهایی داشته که کم و بیش دارای اکسیژن آزاد بودند. در چنین شرایطی سرنوشت ارگانیسمها در اقیانوس، شاید باقیمانده¬های سینوباکتریهای فتوسنتز کننده، تخمیر باکتریایی و تولید مقدار زیادی متان...