رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

نمایشگاه‎ دایناسورها

نمایشگاه‎ دایناسورها

موزه‎ تاریـخ‎ طبـیعـی‎ نیـویـورک‎ نمایشگاهی‎ از دایناسورها برپا کرده‎‎ که در آن‎‎‎‎ آخرین یافته‎های‎ دیرین شناسان در معـرض‎ تماشای‎ عموم‎ گذاشته‎‎ شدهاست‎...

زمین‎‎ درخشان تر شده‎ است‎

زمین‎‎ درخشان تر شده‎ است‎

واشنگتن‎‎ ـ پرتوهای‎‎ خورشیدی کـه‎‎ بـه زمیـن می‎ رسد از حدود سال‎ 1990 تاکنون‎ افزایــش‎ یافته‎‎ و این‎‎‎ پدیده ممکن است‎ روند گرم‎ شدن کره‎‎ زمین‎ و اثر گلخانه ای‎ را بیش‎‎ از پیـش تشدید ...