رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

انجمن نجوم آسمان توس مشهد فعالیتهای گسترده ای را در استان خراسان برنامه ریزی کرده است.

انجمن نجوم آسمان توس مشهد فعالیتهای گسترده ای را در استان خراسان برنامه ریزی کرده است.

انجمن نجوم آسمان توس مجموعه ای از برنامه های متنوع نجومی را در این استان کشورمان برنامه ریزی و اجرا کرده است. این گروه نجوم که در بین موسسین آن نامهای آشنایی چون ...