رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

هیات وزیران افزایش سرمایه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران را لغو کرد.

هیات وزیران افزایش سرمایه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران را لغو کرد.

هیات وزیران تصویب‌نامه موضوع افزایش سرمایه شرکتهای مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران را لغو کرد...