رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

وجود متان‎ در مریخ‎

وجود متان‎ در مریخ‎

تازه‎‎ ترین‎ اطلاعات‎‎ بدست آمـده از مـریـخ‎ نشان‎‎‎ می‎ دهد در این سیاره‎ گازمتـان وجـود دارد و حتی‎‎ برخی ازدانشمندان‎ مقدار تولید آن‎‎ رابیش‎‎ از میزان پیش بینی‎‎ شده‎ میدانند..