رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

گسل مسبب زلزله بم

گسل مسبب زلزله بم

آقای دکتر فاطمی عقدا طی کارگاه مشترک ایران و ژاپن اعلام نمود، تا چندی پیش تصور بر آن بود که گسل مسبب زمین لرزه بم به همان گسل بم با 3 قطعه (segment) می باشد ...