رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

در صورت وقوع زلزله شدید در تهران: استان اصفهان مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور را برعهده می‏گیرد

در صورت وقوع زلزله شدید در تهران: استان اصفهان مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور را برعهده می‏گیرد

رییس مرکز پیش‏گیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: در صورت وقوع زلزله‏ در تهران، مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور به استان اصفهان به عنوان استان جانشین واگذار می‏شود.