رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P dir=rtl>همایش "مبانی لرزه زمین ساخت و تحلیل خطرنسبی زمین لرزه " برگزار میشود<BR></P>

<P dir=rtl>همایش "مبانی لرزه زمین ساخت و تحلیل خطرنسبی زمین لرزه " برگزار میشود<BR></P>

<P dir=rtl>مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن سمینار آموزشی "مبانی لرزه زمین ساخت و <BR>تحلیل خطر نسبی زمین لرزه " را از۱۲ مرداد ماه جاری به مدت دو روز در <BR>تهران برگزار میکند</P>