رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<DIV class=NTitr2 align=right><FONT size=2>شرکت‌های صنعتی و معدنی اوراق مشارکت منتشر می کنند</FONT></DIV>

<DIV class=NTitr2 align=right><FONT size=2>شرکت‌های صنعتی و معدنی اوراق مشارکت منتشر می کنند</FONT></DIV>

<P dir=rtl align=justify><FONT size=2>هفته گذشته در طبقه دوم وزارت صنایع و معادن حسین عبده تبریزی دبیرکل بورس اوراق بهادار و دکتر مهدی نواب معاون امور اقتصاد و بین‌الملل وزارت صنایع و معادن تصمیم جدید هیات ...

&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT size=2&gt;&lt;FONT color=#000080&gt;&lt;SPAN lang=en-us&gt;&nbsp;&nbsp; &lt;/SPAN&gt;65 میلیارد ریال تسهیلات برای طرح های اکتشاف معدن به بخش خصوصی پرداخت شده است &lt;/FONT&gt;&lt;BR&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-SIZE: 14pt&quot;&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;

<P dir=rtl><FONT size=2><FONT color=#000080><SPAN lang=en-us>   </SPAN>65 میلیارد ریال تسهیلات برای طرح های اکتشاف معدن به بخش خصوصی پرداخت شده است </FONT><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"></SPAN></FONT></P>

<P align=justify><FONT size=2>مدیر کل امور اجرایی اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران اعلام کرد: بخش خصوصی در سال های گذشته حضور فعالی در بخش اکتشاف معادن داشته و از 65 میلیارد ریال تسهیلات ...