رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی مهندسی در ساخت و سازهای شهری اجباری می‌شود

تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی مهندسی در ساخت و سازهای شهری اجباری می‌شود

نقشه‌های زمین شناسی مهندسی در انجام برنامه‌ها و طرح‌های زیرینایی و مدیریتی نیازمند حمایت مقتدرانه مسئولین، سیاستگزاری مناسب درجهت سازماندهی همه جانبه و اعمال ضمانت اجرایی لازم و سرمایه گذاری در خصوص تخصیص اعتبارات است