رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P dir=rtl>گزارش ده هزار صفحهای پشتیبان طرح استراتژی توسعه صنعتی به زودی منتشر میشود</P>

<P dir=rtl>گزارش ده هزار صفحهای پشتیبان طرح استراتژی توسعه صنعتی به زودی منتشر میشود</P>

<P dir=rtl>قائم مقام معاون برنامه ریزی وزارت صنایع و معادن گفت: تا پایان تیرماه 19 جلد گزارشهای پشتیبان طرح استراتژی توسعه صنعتی مشتمل بر ده هزار صفحه منتشرمی شود.<BR></P>

&lt;P dir=rtl&gt;58شهرک صنعتی جدید در کشور ایجاد می شود .&lt;/P&gt;

<P dir=rtl>58شهرک صنعتی جدید در کشور ایجاد می شود .</P>

<P dir=rtl>احداث شهرکهای صنعتی جیرفت، سلطانیه، صایین قلعه، شال و اسفروین، خرمدشت، سنندج (4)، سنندج (5)، سقاوه، خلیج فارس، گامبرون، صدوق و یزد (2) منوط به تهیه و ارایه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی است ...

&lt;P dir=rtl&gt;موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران تنها سازمان مسئول اطلاع رسانی بزرگای زلزله است &lt;BR&gt;&lt;/P&gt;

<P dir=rtl>موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران تنها سازمان مسئول اطلاع رسانی بزرگای زلزله است <BR></P>

<P dir=rtl>کنفرانس خبری که با هدف معرفی تفاهم نامه امضاء شده میان این 3 سازمان، سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ...</P>