رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P dir=rtl><FONT color=black size=2>حضوری پر رنگ در زمینه اکتشافات طلا در کشور </FONT></P>

<P dir=rtl><FONT color=black size=2>حضوری پر رنگ در زمینه اکتشافات طلا در کشور </FONT></P>

<P dir=rtl align=justify><FONT color=black><FONT size=2>انجام عملیات اکتشافی طلا در زون های مختلف کشور با بکارگیری از تکنیکهای نوین و استفاده از سیستمهای بهینه استحصال طلا به مناطق محروم رونق بخشیده است....<BR></FONT></FONT></P>

&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT size=2&gt;جهانگیری:&nbsp;تشکیلات وزارت صنایع و معادن اصلاح می‌شود&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;

<P dir=rtl><FONT size=2>جهانگیری: تشکیلات وزارت صنایع و معادن اصلاح می‌شود</FONT></P>

<P dir=rtl align=justify><FONT size=2>« با توجه به اینکه عمده تصدی‌گری‌ها در بخش صنعت واگذار شده و وزارت صنایع و معادن تنها کار سیاست‌گذاری‌ را بر عهده دارد، اصلاح تشکیلات وزارت صنایع و معادن را در ...

&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT size=2&gt;&lt;FONT color=#000080&gt;&lt;SPAN lang=en-us&gt;&nbsp;&nbsp; &lt;/SPAN&gt;میانگین رشد صادرات صنعتی و معدنی به 4/12 درصد رسید&lt;/FONT&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-SIZE: 14pt&quot;&gt; &lt;/SPAN&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;

<P dir=rtl><FONT size=2><FONT color=#000080><SPAN lang=en-us>   </SPAN>میانگین رشد صادرات صنعتی و معدنی به 4/12 درصد رسید</FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"> </SPAN></FONT></P>

<P dir=rtl align=justify><FONT size=2>دفتر امور صادرات وزارت صنایع و معادن اعلام کرد: میانگین رشد صادرات صنعتی و معدنی کشور طی 10 سال گذشته به 4/12 درصد رسید، در حالی که رشد صادرات سنتی طی این ...

&lt;P dir=rtl&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=black&gt;دانشمندان ، باکتریهای زمینی را در محیط مشابه سیاره مریخ آزمایش میکنند &lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;

<P dir=rtl><STRONG><FONT color=black>دانشمندان ، باکتریهای زمینی را در محیط مشابه سیاره مریخ آزمایش میکنند </FONT></STRONG></P>

<P dir=rtl>دانشمندان دانمارکی برای درک این موضوع که آیا موجودات زنده میتوانند <BR>در سیاره مریخ به حیات خود ادامه دهند یا خیر...</P> <P dir=rtl> </P> <P dir=rtl> </P>