رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P dir=rtl>تحریم های اقتصادی – سیاسی و نیاز آزمایشگاههای کشور به تجهیزات پیشرفته<BR></P>

<P dir=rtl>تحریم های اقتصادی – سیاسی و نیاز آزمایشگاههای کشور به تجهیزات پیشرفته<BR></P>

<P dir=rtl>به لحاظ اینکه کشورهای غربی تولید کننده بیشتر سیستم های دقیق آزمایشگاهی هستند ،  با توجه به سیاست های موجود بسیاری از سیستم ها وتجهیزات پیشرفته لازم در اختیار کشور ایران قرار نمی گیرد.<BR></P>

&lt;P dir=rtl&gt;&lt;STRONG&gt;نشست وزرای بازرگانی و صنایع و معادن: انتقادوزیر بازرگانی ازنبود قانون جامع ضد دمپینگ درایران&lt;/STRONG&gt;&nbsp; &lt;/P&gt;
&lt;P dir=rtl&gt;&lt;BR&gt;&nbsp;&lt;/P&gt;

<P dir=rtl><STRONG>نشست وزرای بازرگانی و صنایع و معادن: انتقادوزیر بازرگانی ازنبود قانون جامع ضد دمپینگ درایران</STRONG>  </P> <P dir=rtl><BR> </P>

<P dir=rtl><FONT size=2>وزرای صنایع و معادن و بازرگانی در نشستی مشترک که روز یکشنبه در وزارت صنایع و معادن برگزار شد بر لزوم حل مشکلات مختلف صنعتگران تاکید کردند ...</FONT><BR><BR></P>