رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P dir=rtl><FONT color=#ff0000 size=2><STRONG>رویداد زمینلرزه در تهران، واقعیت ها، گزافه گوئی ها و دروغ ها</STRONG></FONT></P>

<P dir=rtl><FONT color=#ff0000 size=2><STRONG>رویداد زمینلرزه در تهران، واقعیت ها، گزافه گوئی ها و دروغ ها</STRONG></FONT></P>

<P dir=rtl align=justify><FONT size=2>پس از رویداد زمین لرزه 8 خرداد ماه در شمال ایران، شایعه رویداد یک زمین لرزه قریب الوقوع در تهران(که همیشه به صورت کمرنگ وجود داشت) به تدریج قوت گرفت و این ...

&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT color=#ff0000 size=2&gt;&lt;STRONG&gt;رویداد زمینلرزه در تهران، واقعیت ها، گزافه گوئی ها و دروغ ها&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;

<P dir=rtl><FONT color=#ff0000 size=2><STRONG>رویداد زمینلرزه در تهران، واقعیت ها، گزافه گوئی ها و دروغ ها</STRONG></FONT></P>

<P dir=rtl>پس از رویداد زمین لرزه 8 خرداد ماه در شمال ایران، شایعه رویداد یک زمین لرزه قریب الوقوع در تهران(که همیشه به صورت کمرنگ وجود داشت) به تدریج قوت گرفت و این شایعه هر ...