رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P dir=rtl><STRONG> صادرات غیرنفتی در دو ماهه امسال به مرز یک میلیارد دلار رسید</STRONG></P>

<P dir=rtl><STRONG> صادرات غیرنفتی در دو ماهه امسال به مرز یک میلیارد دلار رسید</STRONG></P>

<P dir=rtl><FONT size=2>صادرات غیرنفتی در دو ماهه اول امسال‌ با احتساب صاردات چمدانی و بازارچه‌ای با ‌٢/١٣ درصد افزایش به رقم ‌٩٢٢ میلیون و ‌٢٠٠ هزار دلار رسید ...</FONT><BR></P>

&lt;P dir=rtl&gt;حضور سازمان زمین شناسی در سیستان و بلوچستان همراه با محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال&nbsp;&lt;/P&gt;

<P dir=rtl>حضور سازمان زمین شناسی در سیستان و بلوچستان همراه با محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال </P>

<P dir=rtl>پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری در سفر به استان سیستان و بلوچستان مبنی بر محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال در استان ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات ...</P>