رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>با همکاری متخصصان خارجی محدوده دقیق گسل شمال تهران تعیین میشود<?x

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>با همکاری متخصصان خارجی محدوده دقیق گسل شمال تهران تعیین میشود<?x

<SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Zar; mso-ansi-font-size: 19.0pt"><FONT face=Tahoma><FONT size=2> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none">تعیین ضوابط ساخت و...</P></FONT>

&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT color=black&gt;بهره‎ برداری‎ از600 طرح‎ صنعتی‎‎ و معدنی&lt;/FONT&gt; &lt;/P&gt;

<P dir=rtl><FONT color=black>بهره‎ برداری‎ از600 طرح‎ صنعتی‎‎ و معدنی</FONT> </P>

<P dir=rtl align=justify><FONT color=darkgreen size=2>ششصد طرح‎ بـزرگ‎ صنعتی‎‎ و معدنی با سه‎ و نیم‎ میلیارد دلار و 32 هزار میلیـارد ریال‎‎ سرمـایـه‎ گـذاری‎ تا پایان‎ سـال 1383 در ایران‎ به‎‎ بهره برداری‎ می‎ رسد</FONT></P>