رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P dir=rtl>هیچ تردیدی در مورد اطلاعات و اطلاع رسانی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران وجود ندارد</P>

<P dir=rtl>هیچ تردیدی در مورد اطلاعات و اطلاع رسانی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران وجود ندارد</P>

<P dir=rtl align=justify>دکتر قرشی رئیس پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در گفتگو با بخش خبری سازمان زمین شناسی و خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کردند ...</P>

بزرگی‎ زلزله‎ امروز

بزرگی‎ زلزله‎ امروز

تهران‎ ـ مرکز لرزه‎‎‎نگاری‎ موسسه ژئو فیزیک‎ دانشگـاه تهران‎ بزرگی‎ زلزله‎ عصـر امـروز در شـمـال‎ ایران‎‎ را 5/5 درجـه‎ امـواج‎ درونـی‎ زمـیـن اعلام‎ کرد...