رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P dir=rtl><STRONG>شرکت ملی حفاری ایران (NIDC)، و شرکت کانادایی دره کو (DRECO)، قرار داد فنی تا سقف 28 میلیون دلار امضا کردند.</STRONG></P>

<P dir=rtl><STRONG>شرکت ملی حفاری ایران (NIDC)، و شرکت کانادایی دره کو (DRECO)، قرار داد فنی تا سقف 28 میلیون دلار امضا کردند.</STRONG></P>

<P dir=rtl><FONT size=2>به گزارش روز پنجشنبه دفتر شانا در مناطق نفت خیز جنوب، مدیر امور مهندسی شرکت ملی حفاری ایران در این باره توضیح داد: ...</FONT></P>