رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P dir=rtl><FONT size=2>اکتشاف معدن در جایگاه قانونی خودش نیاز به شرکت‌های عملیاتی اکتشاف دارد تا ارائه خدمات بهتر شود.</FONT></P>

<P dir=rtl><FONT size=2>اکتشاف معدن در جایگاه قانونی خودش نیاز به شرکت‌های عملیاتی اکتشاف دارد تا ارائه خدمات بهتر شود.</FONT></P>

<P dir=rtl><FONT size=2>مهندس فرهادیان معاونت اداری و مالی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، در دومین گردهمایی معاونین معدنی سازمان صنایع و معادن ...</FONT></P>