رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P dir=rtl>برای نخستین بار در سطح خاورمیانه؛ دستگاه گریز از مرکز ژئوتکنیک در دانشگاه علم و صنعت ایران طراحی و ساخته شد.</P>

<P dir=rtl>برای نخستین بار در سطح خاورمیانه؛ دستگاه گریز از مرکز ژئوتکنیک در دانشگاه علم و صنعت ایران طراحی و ساخته شد.</P>

<P dir=rtl><FONT size=2>دستگاه گریز از مرکز ژئوتکنیک یا «گردان خاک» یکی از دستگاه‌های پیشرفته آزمایشگاهی در زمینه مسائل ژئوتکنیک ...</FONT></P>