رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>همایش ژئوماتیک،<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>صنعت و معدن</FONT></SPAN></B></P>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>همایش ژئوماتیک،<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>صنعت و معدن</FONT></SPAN></B></P>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=2>وزارت صنایع و معادن با همکاری سازمان زمین<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>شناسی

&lt;P dir=rtl&gt;&lt;STRONG&gt;با بهره‌برداری از شرکت ذوب آهن آلیاژی ملایر:170 هزار تن به ظرفیت تولید شمش فولادی کشور افزوده خواهد شد&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;

<P dir=rtl><STRONG>با بهره‌برداری از شرکت ذوب آهن آلیاژی ملایر:170 هزار تن به ظرفیت تولید شمش فولادی کشور افزوده خواهد شد</STRONG></P>

<P dir=rtl><FONT size=2> 95 درصد از مراحل ساخت شرکت ذوب آهن آلیاژی ملایر با ظرفیت 70 هزار تن تولید شمش چدن و 100 هزار تن تولید شمش فولاد سبک آلیاژی ...</FONT></P>