رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص ملی از 2/7 درصد در سال 1357به 7/16 درصد در سال 81 رسیده است.

سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص ملی از 2/7 درصد در سال 1357به 7/16 درصد در سال 81 رسیده است.

به گزارش ایسنا- در این مدت ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از متوسط رشد سالیانه 7/5 درصد برخوردار بوده است که حدود سه برابر نرخ رشد تولید ناخالص ملی (2درصد) است. همچنین ...